2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
8 сарын орлогын хуваарилалт  Үзэх
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх