2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

No Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

1 8 сарын орлогын хуваарилалт  Үзэх
2 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
3 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
4 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 5 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
7 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
8 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
9 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
10 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх