1. Төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам 

2. Төвийн удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журам 

3. Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшил олгох журам 

4. Ажлын цаг ашиглалтын журам 

5. Ажилтан сонгон шалгаруулах журам 

6. Иргэдийн гомдол, санал хүлээн авах, тайлагнах журам 

7. Эрүүл мэндийн яамнаас шагнал олгоход мөрдөх журам 

8. Монгол улсын цол хүртээх, одон медалиар шагнах журам  

9. Төвийн эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 

10. Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай 

11. Ажлын байрны орчин нөхцөл, нийгмийн асуудлыг дэмжин ажиллах тухай 

12. Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёсзүйн дүрэм

13. Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

14.Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээний жагсаалт

15.Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдал