2020 оны цалингийн зардлаас бусад 5сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний тайлан

1 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /1 сар/ Үзэх

www.shilendans.gov.mn 

Онлайн сургалт

Санал гомдол