2020 оны авлага, өглөгийн тайлан (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

5 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
4 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан  
3 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан  
2 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан  
1 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан