2014 оны төсөл арга хэмжээний жилийн тайлан 

Хамрах хугацаа : 2014.01.01-12-31

Санхүүжүүлсэн эх үүсвэр, дансны дугаар  Орлогын дүн  Нээсэн эрх  зарцуулалт үлдэгдэл
2014 оны үлдэгдэл          78,565,024.96       71,871,150.00       71,871,150.00         6,693,874.96
Шинжлэх ухаан технолог 900015005       71,968,000.00       71,968,000.00       71,210,578.00            757,422.00
ЭМЯ-МОИ -405-G03Т 404113788     329,151,947.00     329,151,947.00     320,826,411.00         8,325,536.00
ХДХВ ДОХ бага тархалтыг тогоо  404188201       90,038,000.00       90,038,000.00       83,545,500.00         6,492,500.00
ЭМЯ глобаль сангийн ДОХ сүрьеэ  410027810     106,240,860.00     106,240,860.00       98,493,183.23         7,747,676.77
ЭМЯ, ДЭМБ 499044926       76,073,695.00       76,073,695.00       76,073,695.00                           -  
who representative office 404001596     239,952,172.00     233,687,172.00     233,687,172.00         6,265,000.00
Эрүүл  мэндийг дэмжих сан  900020004       15,000,000.00       15,000,000.00       13,500,000.00         1,500,000.00
ЭМЯ- дархлаажуулалтын сан  900020052         8,553,460.00         8,553,460.00         8,553,460.00                           -  
Шинэ болог ДС-ж буй халдвар амгаланбаярын сургалтын төлбөр        184,791,496.00     184,791,496.00     184,791,496.00                           -  
ЭМЯ - нс  орон нутгаас оролцог 900020414         8,794,731.00         8,794,731.00         8,794,731.00                           -  
ЭМЯ, ДЭМБайгууллагын төсөл 900020429       71,434,800.00       71,434,800.00       71,434,800.00                           -  
ЭМЯ НҮБхүн амын сан         63,350,000.00       63,350,000.00       63,350,000.00                           -  
Улсын төсөв 900080001         7,331,943.76         7,331,943.76         7,331,943.76                           -  
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв 900020020       11,795,200.00       11,795,200.00       11,795,200.00                           -  
2012 татан  900080007     140,538,500.00     120,000,000.00     120,000,000.00       20,538,500.00
Шинжилгээний орлого            1,935,000.00             1,935,000.00
Нийт дүн     1,505,514,829.72  1,470,082,454.76  1,445,259,319.99       60,255,509.73