2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ