2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ