Байгууллагын төсвийн мэдээлэл

1 2020 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2 2019 оны батлагдсан төсөв Үзэх
3 2018 оны батлагдсан төсөв Үзэх
4 2017 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
5 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
6 2016 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
7 2016 оны УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан нэмэлт санхүүжилт Үзэх
8 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
9 2015 оны батлагдсан төсөв Үзэх

Онлайн сургалт

Үнийн санал

Санал гомдол