No Тушаалын нэр  Тушаалын дугаар Батлагдсан огноо  
1 Журам батлах тухай  А/227 2022.09.23 Үзэх
2 Журам, жагсаалт батлах тухай А/256 2022.10.28 Үзэх
3 Журам батлах тухай  А/41 2022.02.21 Үзэх
4 "Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчилэн батлах тухай  А/2 2022.01.03 Үзэх
5 Ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох журам, шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн батлах тухай  А/209 2021.10.06 Үзэх
6 Сахилга хариуцлага, дэг журмыг сайжруулах тухай  А/70 2021.03.25 Үзэх
7 Ажлын байрны орчин нөхцөл, нийгмийн асуудлыг дэмжин ажиллах тухай  А/71 2021.03.25  Үзэх
8 Эмнэлгийн  мэргэжилтэний ёс зүйн дүрэм А/406 2019.09.04 Үзэх
9 Ажилтан сонгон шалгаруулах тухай А/6 2017.02.08 Үзэх
10 Худалдан авах ажиллагааны журам А/100 2021.05.27 Үзэх
11 Төлбөртэй, тусламж үйлчилгээний журам А/184 2022.08.04 Үзэх

 

 


Онлайн сургалт

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол