1. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫГ ХАМГААЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
 2. МОНГОЛ_УЛСЫН_ТӨРИЙН_НУУЦАД_ХАМААРАХ_МЭДЭЭЛЛИЙН_ЖАГСААЛТ
 3. ТӨРИЙН_БОЛОН_АЛБАНЫ_НУУЦ_ХАМГААЛАХ_АЖИЛТАНД_ЦАЛИНГИЙН_НЭМЭГДЭЛ_ОЛГОХ
 4. АВИЛГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2006.11.01)
 5. БАЯЖУУЛСАН ХҮНСНИЙ ТУХАЙ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2019.12.31)
 6. БИЕ ТАМИР, СПОРТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2018.01.01)
 7. ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2017.02.17)
 8. ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2000.05.20)
 9. ДОНОРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2018.01.19)
 10. ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 2017.07.01)
 11. ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1995.04.17)
 12. МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2019.01.01)
 13. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2011.06.16)
 14. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ (Дагаж мөрдөх огноо 1992.02.12)
 15. МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2020-2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2018.06.25)
 16. МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1992.06.08)
 17. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОХ ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1994.06.07)
 18. НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1994.05.31)
 19. НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2016.01.01)
 20. ПАТЕНТИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2006.01.19)
 21. СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1997.06.05)
 22. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2019.01.01)
 23. ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2003-01-03)
 24. ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2017-09-01)
 25. ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1996-10-01)
 26. ТӨРИЙН ӨМЧӨӨС ОЛОН НИЙТИЙН ӨМЧИД ЭД ХӨРӨНГӨ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2005-01-27)
 27. ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2003-01-03)
 28. ТӨСВИЙН ТУХАЙ 
 29. ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2001-12-27)
 30. ҮНДЭСНИЙ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2018-01-01)
 31. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2001-10-18)
 32. ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ 
 33. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2008-05-22)
 34. ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1999-07-01)
 35. ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 1995-07-01)
 36. ХҮНИЙ ДАРХЛАЛ ХОМСДОЛЫН ВИРУСЫН ХАЛДВАР, ДАРХЛАЛЫН ОЛДМОЛ ХОМСДОЛООС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2012-12-13)
 37. ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2013-03-01)
 38. ХҮНСНИЙ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2013-03-01)
 39. ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2011-12-15)
 40. ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2009-08-015)
 41. ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2015-01-01)
 42. ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2010-05-20)
 43. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2016-04-22)
 44. ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2016-02-04)
 45. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ (Дагаж мөрдөх огноо 2011-05-05)
 46. НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ